110 jaar KNV Onze Vloot | Maritiem Nederland
110 jaar KNV Onze Vloot
Het 'JSS Zr. Ms. Karel Doorman' en LCF Fregat de 'Zr. Ms. Tromp' tijdens een oefening op de Noordzee.

In mei 2016 bestaat de Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Onze Vloot'  110 jaar en de vereniging heeft inmiddels al een eeuw het predicaat Koninklijk. Op deze pagina leest u enkele opmerkelijke feiten over de vereniging, en zijn alle verhalen uit het katern '110 jaar KNV Onze Vloot' van Maritiem Nederland gebundeld.

Download de PDF versie van het katern '110 jaar KNV Onze Vloot'.

Wist u dat…

… de totstandkoming van de Vereniging Onze Vloot in 1906 het gevolg was van de destijds steeds meer postvattende mening dat het Nederlandse volk zijn zeemacht verwaarloosde en ervan vervreemdde?

 … het predicaat ‘Koninklijke’ al in 1916, dus tien jaar na de oprichting, aan de Vereniging Onze Vloot werd verleend door koningin Wilhelmina?

 … prins Hendrik, echtgenoot van koningin Wilhelmina, de ALV van de KNVOV van 1918 in de Kweekschool voor Zeevaart in Leiden bezocht? Nog meer koninklijke interesse: prins Bernhard werd later beschermheer van Onze Vloot.

 … veel voorzitters van Onze Vloot oud-marineofficieren waren? Zo was de eerste voorzitter, die in 1906 werd benoemd, viceadmiraal Ellis. Hij was voordien minister van Marine. Ook de huidige voorzitter ir. Van Koningsbrugge was een hoge marineofficier (Commandeur b.d.). Maar soms hadden de voorzitters ook een achtergrond als bestuurder of politicus. Zo was voorzitter Ritmeester (1955-1962) burgemeester van Den Helder en lid van de Tweede Kamer.

 … de vereniging tijdens haar bestaan vele eigen publicaties heeft uitgegeven (via het eigen orgaan of als brochure)? Voorbeelden uit de beginperiode zijn het vlugschrift ‘Het doel van Onze Vloot’ uit 1907, dat verspreid werd in een oplage van 100.000 exemplaren, en het boekje ‘Van Neerlands Vloot. Voor Neerlands Jeugd’ uit 1912.

… de periodieken die de KNVOV zelf uitbracht dan wel als haar ledenblad liet uitbrengen, nogal eens van naam veranderd zijn? ‘Onze Vloot’ (1911), ‘Zeemacht’ (uitgegeven in Nederlands-Indië in de eerste jaren van WO II), ‘Ons Zeewezen’ (1971) en ‘Maritiem Nederland’ (sinds 1994).

… de KNV Onze Vloot regelmatig in nauwe samenwerking met de Marine Voorlichtingsdienst publicaties over onze zeemacht uitgaf? Ook organiseerden zij kort na WO II samen de zeer succesvolle Zeemachttentoonstelling in Den Haag.

… het ledental ooit, gedurende de Eerste Wereldoorlog, een top van 11.000 bereikte? Maar in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw zakte het ledental tot zo’n 5.000. Momenteel heeft onze vereniging weliswaar nog maar zo’n zevenhonderd leden, maar kan zij - door toenemende samenwerking met andere maritieme verenigingen - toch succesvol blijven opereren.

 … ons oudste lid een leeftijd van 101 jaar heeft bereikt? Het gaat om KTZ b.d. Piet de Jong, voorheen onderzeebootcommandant, maar ook minister van Defensie en minister-president in de periode 1966-1971. Wij werven overigens nog steeds ook jonge leden!

… de doelstellingen van ‘Onze Vloot’ in de loop der jaren zijn geëvolueerd? Aanvankelijk ging het er vooral om ‘bij alle Nederlandse onderdanen het besef aan te kweken en te verstrekken dat een zo krachtig mogelijke Nederlandse Zeemacht onmisbaar is als waarborg voor de eerbiediging van ons onafhankelijk volksbestaan’ (1913). Het accent lag sindsdien vooral op de wens tot uitbreiding van de oorlogsvloot. Later, rond 1960, werden de statuten terecht aangevuld met de stelling dat niet alleen een zo machtig mogelijke marine, maar ook een sterke koopvaardij voor ons land noodzakelijk zijn. Tegenwoordig zijn de doelstellingen van ‘Onze Vloot’ (sinds 2009 opgenomen in de statuten) meer bescheiden geformuleerd dan ten tijde van de oprichting van de vereniging. Zij komen voort uit sympathie voor en adhesiebetuigingen aan het gehele maritieme cluster. Onze inzet is om (waar mogelijk) die sector te ondersteunen en meer onder de aandacht te brengen van het publiek (vooral jongeren), het bedrijfsleven en de overheid. Het gaat dan om het maritieme gebeuren zowel bij de marine als bij de koopvaardij, de scheepsbouw, de visserij, havenbedrijven en in de sector van maritieme technologische innovatie. Want, nog steeds geldt voor ons koninkrijk: ‘Zeevaart verloren, rampspoed geboren!’

Het wordt een maritieme eeuw

woensdag 1 juni 2016

De 21e eeuw is vijftien jaar oud en lijkt steeds meer een maritieme eeuw te worden. In onze sterk geglobaliseerde wereld is het zwaartepunt verschoven van Europa naar Azië, maar ook van het land naar de zee. Welke investeringen in onze marinevloot horen daar bij?

110 jaar KNV Onze Vloot

woensdag 18 mei 2016

Dit jaar bestaat de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’ 110 jaar. KNVOV-voorzitter André van Koningsbrugge en erelid Ruurd Lutje Schipholt staan stil bij dit bijzondere jubileum.

De blik op de einder

woensdag 18 mei 2016

110 jaar Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’ is niet gering. Het is een tijdspanne waarin de maritieme techniek, het scheepsdesign en de maritieme infrastructuur enorme ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Terugkijken is eenvoudiger dan vooruitkijken. Toch doen we een poging en richten we onze blik op de horizon, op het jaar 2030.

Partners Maritiem Nederland